Jerry Huang : 產品設計&開發到品牌...    | 採購/生產/品管/維修 | 簡單創
Jerry Huang

台中市  | 36~40歲 | 

Jerry Huang

職稱             研發工程師/產品經理  
教育             朝陽科技大學工業工程與管理系 - 大學 
Email          已驗證   
熱門指數       45
加入時間       125天前

工作專業背景

創業動機: 有項目想創業

類別: 採購/生產/品管/維修

專業:

 產品設計&開發到品牌...   
夥伴推薦

  • 軟體應用,報表製作,半導體軟件,程式編碼。......322天前
  • 產品製程分析&成本掌控 設備類評估&採購 專案...421天前
  • 電腦文書和投資理財顧客服務等等......802天前